خانه ارزشیابی آموزشی گروه ارزشیابی آموزشی- معرفی اعضاء

اعضاء گروه ارزشیابی آموزشی

-اعضاء گروه ارزشیابی آموزشی
تاریخ درج : 1395/12/18    تاریخ بروز رسانی :1396/08/23    تعداد بازدید:649

ردیف

نام و

نام خانوادگی

پست سازمانی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

1

رضا محمدی

رئیس مرکز تحقیقات، ارزشیابی ، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

مدیریت

 آموزش عالی

دکتری

2

فرانک مختاریان

کارشناس امور پژوهشی

مدیریت آموزشی

دکتری

3

فاخته اسحاقی

کارشناس امور پژوهشی

برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی ارشد

4

سمیه کرم زاده

کارشناس آمار موضوعی

ریاضی

کارشناسی

5

مرضیه معینی

کارشناس اعتبارات

حسابداری

کارشناسی

6

مهدیه سادات وقور کاشانی

کارشناس امور پژوهشی

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد

7

مریم زمانی فر

کارشناس امور پژوهشی

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد

8

فاطمه

صادقی مندی

کارشناس امور پژوهشی

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد

9

اکبر خرسندی یامچی

کارشناس امور پژوهشی

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد

10

طاهره ظفری پور

کارشناس امور پژوهشی

فلسفه آموزش و پرورش

کارشناسی ارشد

۱۳۴۲۷۲
تعداد بازدید کل :
۶
تعداد افراد online :