خانه ارزشیابی آموزشی گروه ارزشیابی آموزشی- معرفی اعضاء

اعضاء گروه ارزشیابی آموزشی

-اعضاء گروه ارزشیابی آموزشی
تاریخ درج : 1395/12/18    تاریخ بروز رسانی :1396/11/23    تعداد بازدید:986

ردیف

نام و

نام خانوادگی

پست سازمانی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

تلفن تماس

1

رضا محمدی

رئیس مرکز تحقیقات، ارزشیابی ، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

مدیریت

 آموزش عالی

دکتری


88923790-88923778

2

فرانک مختاریان

کارشناس امور پژوهشی

مدیریت آموزشی

دکتری

43591511

3

فاخته اسحاقی

کارشناس امور پژوهشی

برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی ارشد

43591519

4

سمیه کرم زاده

کارشناس آمار موضوعی

ریاضی

کارشناسی

43591512

5

مرضیه معینی

کارشناس اعتبارات

حسابداری

کارشناسی

43591517

6

مهدیه سادات وقور کاشانی

کارشناس امور پژوهشی

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد

43591576

7

مریم زمانی فر

کارشناس امور پژوهشی

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد

43591506

8

فاطمه

صادقی مندی

کارشناس امور پژوهشی

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد

43591506

9

اکبر خرسندی یامچی

کارشناس امور پژوهشی

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد

43591510

10

طاهره ظفری پور

کارشناس امور پژوهشی

فلسفه آموزش و پرورش

کارشناسی ارشد

43591520
۲۲۱۹۳۲
تعداد بازدید کل :
۷
تعداد افراد online :