شرح وظایف مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

وظایف اساسی مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

-  طراحی و ارائه ساختار جامع ارزشیابی و تضمین کیفیت در سطوح مختلف نظام آموزش عالی

-  طراحی سازوکارهای ارزیابی، ممیزی و تضمین کیفیت جهت بهبود کیفیت مؤلفه­های دروندادی، فرایندی و بروندادی تشکیل دهنده نظام آموزش عالی

- تدوین و ارائه برنامه جهت فراهم آوردن زمینه مشارکت و تعامل کلیه ذینفعان آموزش عالی در ارتقای کیفیت آن

-  تدوین و ارائه سیاست ها و خط مشی های تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی جهت تصویب در مراجع ذی صلاح

- فراهم نمودن زمینه و سازوکارهای تبادل تجربه و اطلاعات بین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تشکیل شبکه های تضمین کیفیت

-  تدوین و ارائه آئین نامه تشکیل شورای راهبری و برنامه ریزی ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی در سازمان سنجش آموزش کشور

-  فراهم نمودن مشارکت آموزش عالی ایران در نهادها و سازمان های تخصصی حوزه مذکور در سطوح منطقه ای و بین المللی از جمله  INQAAHE و IPQN

-  نیازسنجی پژوهشی و آموزشی در حوزه سنجش علمی، ارزشیابی آموزشی و ممیزی کیفیت

- انجام پژوهش های لازم برای شناخت و فراهم آوردن ابزارهای علمی برای سنجش داوطلبان ورود به آموزش عالی

- جمع آوری آمار و اطلاعات در زمینه های مختلف نظام آموزشی، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی آن ها به منظور انجام فرایند ارزشیابی آموزشی

- انجام تحقیقات لازم جهت تعیین و تشخیص رابطه پذیرش دانشجو در رشته های مختلف تحصیلی با نیاز جامعه در زمینه های مختلف به منظور هدایت گزینش داوطلبان در چارچوب اهداف آموزش عالی کشور

-  بررسی نیازهای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به مهارت ها و دانش و تخصص های مورد نیاز به منظور گزینش دانشجو در رشته های ضروری

۲۲۱۹۲۵
تعداد بازدید کل :
۷
تعداد افراد online :