معرفی اعضاء حوزه مدیریتی مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر رضا محمدی

رئیس مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

دکتر سیما نقی زاده

سرپرست گروه آمار کاربردی

دکتر حمیدرضا حسن آبادی

سرپرست گروه سنجش و ارزشیابی آموزشی

دکتر کیانوش محمدی روزبهانی

رئیس گروه مطالعات اجتماعی

آقای خداداد سینکایی

مسئول دفتر مرکز

خانم فائقه رسولی

تایپیست مرکز

۱۳۴۲۷۴
تعداد بازدید کل :
۶
تعداد افراد online :