اخبار سايت
کارگاه آموزشی ارزشیابی کیفیت در تاریخ های 27، 28 و 95.10.29 در دانشگاه الزهراء برگزار شد.
-کارگاه آموزشی ارزشیابی کیفیت در تاریخ های 1395.2.6 و 1395.11.23، در دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.
-خلاصه خبر: کارگاه آموزشی در دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 27/11/95 برگزار شد.
-کارگاه آموزشی ارزشیابی کیفیت در تاریخ 95.10.14 در دانشگاه مفید قم برگزار شد.
-نشست تخصصی "استقرار نظام تضمین کیفیت در دانشگاه الزهراء"در تاریخ 95.11.25 برگزار شد.
اولویت های پژوهشی سال 1396
-انتشار شماره 19فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی
-شماره 39 نامه آموزش عالی
۱۶۰۹۹۰
تعداد بازدید کل :
۱
تعداد افراد online :