انتشارات مرکز - معرفی کتاب
مجموعه مقالات چهل و هفتمين نشست روساي دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي كشور
مجموعه سخنراني‌هاي چهل و هفتمين نشست رؤساي دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي كشور
چارچوب و راهنمای تدوين گزارش ارزيابي دروني در سطح گرو‌ه‌هاي آموزشي
راهنماي عملي انجام ارزيابي دروني در نظام آموزش عالي ايران: تجارب ملي و بين‌المللي
اعتبارسنجي در آمريكا: ريشه‌ها، توسعه‌ها و چشم‌اندازهاي آينده
ارزشيابي کيفيت در آموزش عالي: مفاهيم، اصول، روش‌ها، معيارها
ارزشيابي و اعتبارسنجي علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي (در برنامه سوم توسعه 83-1379)
مجموعه مقالات دومين همايش ارزيابي دروني براي ارتقاي كيفيت دانشگاهي
سیمای آموزش عالی ایران سی سال بعد از انقلاب با نگاهی به عملکرد دانشگاه­های تابعه وزارت طی سال‌های(86 ـ 84)
خود- ارزيابي برنامه‌هاي اجتماعي: راهنمايي براي سنجش عملكرد
۱۳۴۲۷۹
تعداد بازدید کل :
۶
تعداد افراد online :